Dla firm i przedsiębiorstw

InRisk oferuje kompleksową obsługę ubezpieczeniową podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz finansowych...

więcej

Rozwiązania dla flot

InRisk świadczy wyspecjalizowane usługi dla flot pojazdów. Tworzymy kompleksowe rozwiązania z zakresu ubezpieczeń oraz zarządzania, które zapewniają efektywną i zoptyma-lizowaną obsługę każdej floty...

więcej

Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko stanowi nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Proces zarządzania ryzykiem ma na celu jego ograniczenie oraz zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami...

więcej

O nas

InRisk oferuje usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz zarządzania ryzykiem. Analizując procesy zachodzące w danym przedsiębiorstwie doradzamy, a następnie wdrażamy dostosowany do potrzeb klienta program ubezpieczenia. Działając w zakresie udzielonego nam pełnomocnictwa reprezentujemy interesy klienta przed towarzystwami ubezpieczeniowymi negocjując indywidualne warunki ubezpieczenia odpowiadające specyfice danej firmy.

Misja

InRisk jako profesjonalny partner biznesowy zapewnia optymalizację ochrony ubezpieczeniowej poprzez dobór odpowiednich produktów w odniesieniu do ryzyk występujących w firmie.

Naszą misją jest kreowanie programów ubezpieczeniowych w oparciu o najwyższe standardy obsługi klienta. Tym samym stwarzamy możliwość wykorzystania programu ubezpieczenia jako efektywnego elementu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie klienta.

Aspekty prawne

Prowadzimy licencjonowaną działalność brokerską na podstawie zezwolenia
nr 1879/12 udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Jak działamy

 • Audyt ubezpieczeniowy, identyfikacja ryzyk
 • Konstruowanie programu ubezpieczeniowego
 • Wybór produktów ubezpieczeniowych pokrywających ryzyka klienta
 • Negocjacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi, dostosowanie produktów ubezpieczeniowych do faktycznych potrzeb klienta, obniżenie kosztów poprzez optymalizację ochrony ubezpieczeniowej
 • Prezentacja finalnych ofert, rekomendacja optymalnego produktu ubezpieczeniowego
 • Zawarcie umów ubezpieczenia, wdrożenie programu ubezpieczeniowego
 • Obsługa umów ubezpieczenia, nadzór nad realizacją programu ubezpieczeniowego
 • Raporty z przebiegu ubezpieczenia

Zapewniamy jednocześnie stałe doradztwo oraz pomoc w likwidacji szkód dla terminowego i właściwego egzekwowania odszkodowań.

W zależności od potrzeb prowadzimy wielojęzyczną obsługę.

Affinity

InRisk oferuje usługi z zakresu wysoko wyspecjalizowanego segmentu ubezpieczeń, jakim jest kształtowanie i wdrażanie programów ubezpieczeniowych spełniających rolę promocji produktów danego przedsiębiorstwa.

Programy affinity polegają na wzbogaceniu oferty produktowej przedsiębiorstwa o możliwość wykupienia przez odbiorców detalicznych ubezpieczenia nabywanego towaru lub usługi.

Dla naszych klientów zajmujemy się opracowaniem spójnej koncepcji umiejscowienia skrojonego na miarę produktu ubezpieczeniowego w ramach planu ekspansji przedsiębiorstwa na rynku. Dzięki wzbogaceniu swojej oferty o rozwiązania ubezpieczeniowe związane z ochroną lub użytkowaniem nabytych towarów lub usług, które wychodzą na przeciw indywidualnym potrzebom nabywców, nasi klienci znacząco zwiększają swoją konkurencyjność na rynku.

W ramach naszych specjalistycznych programów ubezpieczeniowych, będących jednocześnie skutecznymi narzędziami marketingowymi stwarzamy dla naszych klientów możliwość :

 • zwiększenia konkurencyjności oferowanych towarów i usług,
 • zwiększenia sprzedaży,
 • wzmocnienia pozycji na rynku,
 • podniesienia świadomości marki,
 • wzmocnienia relacji z odbiorcami detalicznymi (pozyskania lojalności odbiorców).

W skali globalnej

InRisk posiada pełne możliwości obsługi klientów i korporacji międzynarodowych, ubezpieczanych w ramach programów międzynarodowych bądź programów captive.

Implementujemy globalne rozwiązania na rynek polski współpracując z zagranicznymi brokerami. Korzystamy z wiedzy i doświadczeń naszych zagranicznych partnerów aby zapewnić naszym klientom dostęp do niestandardowych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Wdrażając programy międzynarodowe zapewniamy ujednolicenie ochrony ubezpieczeniowej w ramach grupy kapitałowej działającej na rynkach zagranicznych oraz polskiego przedstawicielstwa firmy. Kompleksowa obsługa programów międzynarodowych obejmuje opracowanie raportów w oparciu o standardy i wymogi brokera/ubezpieczyciela światowego.

Kontakt


Dla firm i przedsiębiorstw

InRisk oferuje kompleksową obsługę ubezpieczeniową podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz finansowych.

Zapewniamy naszym klientom analizę rynku ubezpieczeniowego oraz dostępnych produktów. Dostosowujemy zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia do potrzeb danego przedsiębiorstwa, wprowadzamy dodatkowe klauzule rozszerzające zakres pokrycia ubezpieczeniowego oraz usprawniające proces obsługi.

Monitorujemy politykę i sytuację finansową towarzystw ubezpieczeniowych aby zagwarantować naszym klientom odpowiedni poziom bezpieczeństwa finansowego i najwyższą jakość obsługi.

W zakresie likwidacji szkód udzielamy pełnego wsparcia mającego na celu terminowe i właściwe egzekwowanie odszkodowań.

Podstawowy zakres naszych usług obejmuje obsługę następujących ryzyk:

 • ubezpieczenia mienia - od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, w zakresie "wszystkich ryzyk",
 • ubezpieczenia od utraty zysku (Business Interruption),
 • ubezpieczenia techniczne - sprzętu elektronicznego, maszyn i urządzeń od awarii, maszyn budowalnych, wszystkich ryzyk budowy i montażu,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - ogólnej, związanej z realizacją kontraktu lub wykonywaniem zawodu, pracodawcy, za szkody w środowisku, odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rady nadzorczej,
 • ubezpieczenia transportowe - mienia w transporcie krajowym lub międzynarodowym, morskim, lotniczym, kolejowym,
 • ubezpieczenia komunikacyjne - OC posiadacza pojazdu mechanicznego, auto casco, NNW kierowcy i pasażerów, assistance, ryzyka dodatkowe (GAP, ochrona prawna, przedłużone gwarancje),
 • ubezpieczenia finansowe - kredyt kupiecki, gwarancje ubezpieczeniowe.

Zapewniamy naszym klientom ochronę ubezpieczeniową dla nietypowych przedsięwzięć i projektów, aranżując od podstaw wyspecjalizowany produkt ubezpieczeniowy gwarantujący pełne zabezpieczenie dla realizowanego projektu.

Rozwiązania dla flot

InRisk świadczy wyspecjalizowane usługi dla flot pojazdów. Tworzymy kompleksowe rozwiązania z zakresu ubezpieczeń oraz zarządzania, które zapewniają efektywną i zoptymalizowaną obsługę każdej floty. Nasza wiedza i doświadczenie są gwarantem profesjonalnego i zindywidualizowanego serwisu ubezpieczeniowego.

Nasze usługi obejmują:

 • wdrażanie programów ubezpieczeniowych dopasowanych do specyfiki danej floty,
 • doradzanie i kreowanie procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie klienta związanych z zarządzaniem flotą,
 • wspomaganie klienta w zakresie problematyki związanej z likwidacją szkód komunikacyjnych oraz dochodzeniem roszczeń,
 • wdrażanie programów prewencji szkodowej mających na celu obniżenie współczynnika szkodowości co bezpośrednio przekłada się na uatrakcyjnienie warunków ubezpieczeniowych oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeń, w tym warunków finansowych,
 • tworzenie cyklicznych raportów szkodowych z analizą przebiegu szkodowego co pozwala na bieżące reagowanie na powstałe sytuacje.

W zależności od potrzeb klienta rozszerzamy ofertę produktową OC/AC/NW/Assistance o produkty dodatkowe:

 • ubezpieczenie GAP (ubezpieczenie od ryzyka utraty wartości pojazdu) - w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej pojazdu ubezpieczenie pokrywa różnicę pomiędzy ceną zakupu (wartością fakturową) pojazdu a wypłatą odszkodowania z polisy AC lub OC sprawcy (wyliczoną wg wartości rynkowej pojazdu z dnia wystąpienia szkody), w założeniu odszkodowanie otrzymane z ubezpieczenia GAP oraz polisy AC lub OC sprawcy umożliwia zakup fabrycznie nowego pojazdu tej samej marki i klasy,
 • przedłużone gwarancje - ubezpieczenie gwarantuje zwrot kosztów naprawy pojazdu po zakończeniu gwarancji producenta, przedmiotem ubezpieczenia są szkody powstałe w pojeździe bądź jego wyposażeniu, polegające na awarii elementów i zespołów podczas normalnego użytkowania,
 • ochrona prawna - przedmiotem ubezpieczenia są koszty pomocy prawnej związane z prowadzeniem działań dotyczących ochrony prawnej kierowcy w postępowaniu sądowym lub poza sądowym w związku ze zdarzeniami związanymi z posiadaniem i/lub użytkowaniem pojazdu, m.in. obrona kierującego pojazdem w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenia, obrona w postępowaniu w sprawie odebrania kierującemu pojazdem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego, obrona przed roszczeniami osób trzecich przeciwko kierującemu z tytułu czynów niedozwolonych związanych z posiadaniem i/lub użytkowaniem przez niego pojazdu.

Wdrażane przez nas programy ubezpieczeniowe zawierają szereg dodatkowych klauzul rozszerzających zakres pokrycia ubezpieczeniowego i usprawniających proces obsługi, takich jak:

 • odstąpienie od konieczności dokonywania oględzin i sporządzania dokumentacji fotograficznej w przypadku ubezpieczenia pojazdów kupowanych jako fabrycznie nowe oraz w przypadku pojazdów, dla których zachowana jest ciągłość ubezpieczenia AC,
 • akceptacja przez towarzystwo ubezpieczeniowe informacji o rodzajach zabezpieczeń w formie oświadczenia klienta,
 • włączenie do umów generalnych klauzuli deprecjacji wartości pojazdów,
 • wprowadzenie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego za:
  • szkody związane z przekroczeniem przez kierującego pojazdem przepisów o ruchu drogowym, w tym dopuszczalnej prędkości,
  • szkody pojazdów nie posiadających w chwili zdarzenia drogowego ważnych badań technicznych, o ile fakt ten nie miał związku z powstaniem szkody,
  • sytuacje w których użytkownik złożył niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie odnośnie okoliczności powstania szkody,
  • szkody powstałe w czasie, gdy pojazd znajdował się w zakładzie naprawczym, konserwacyjnym, myjni oraz podczas prób technicznych, jak również podczas jazd przed lub po naprawie, dokonywanych przez pracowników takiego zakładu - z regresem do sprawcy szkody,
 • włączenie do zakresu ubezpieczenia assistance szkód powstałych poprzez „błędy pilotażu” kierującego pojazdem,
 • wprowadzenie możliwości holowania pojazdu po szkodzie do wybranej przez klienta stacji naprawczej (a nie najbliższej jak mówią ogólne warunki ubezpieczenia).

Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko stanowi nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Proces zarządzania ryzykiem ma na celu jego ograniczenie oraz zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami. W tym celu dokonuje się identyfikacji i oceny ryzyka oraz wprowadza działania, które pozwalają na sterowanie ryzykiem, co umożliwia precyzyjne określenie możliwych skutków jego wystąpienia, tym samym ich zminimalizowanie bądź wyeliminowanie.

InRisk oferuje podmiotom gospodarczym usługi z zakresu zarządzania ryzykiem.

Na podstawie analizy procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstw oraz w ich otoczeniu, które mogą spowodować zmaterializowanie się potencjalnych ryzyk, InRisk aranżuje i opracowuje programy ubezpieczeniowe mające na celu zminimalizowanie ewentualnych negatywnych konsekwencji ryzyka. Skuteczna identyfikacja i ocena ryzyka wpływa na zwiększenie efektywności stosowanych przez nas programów ubezpieczeniowych. Podejmowane przez nas działania wspierają procesy decyzyjne obsługiwanych podmiotów, zarówno na płaszczyźnie strategicznej, finansowej jak i ubezpieczeniowej.

Główne korzyści dla przedsiębiorstw wynikające z wdrożenia efektywnego procesu zarządzania ryzykiem:

 • koncentracja na realizacji ważnych celów z punktu widzenia strategicznego przedsiębiorstwa, większa skuteczność działania,
 • trafna identyfikacja szans i zagrożeń, zapewnienie kompleksowej wiedzy umożliwiającej świadome zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • zminimalizowanie zdarzeń mogących stanąć na przeszkodzie w osiągnięciu celów biznesowych,
 • wzrost wiarygodności przedsiębiorstwa, usprawnienie relacji z klientami.

Właściwe zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej oraz odpowiednie budowanie relacji przedsiębiorstwa z jego otoczeniem gospodarczym stanowią podstawowe wymogi dla osiągnięcia rozwoju oraz stabilnej pozycji na rynku.